• 2065.jpg
  • dsc09138.jpg
  • dsc09145.jpg
  • p1010655.jpg
  • p1010668.jpg
  • p1010723.jpg
  • p1010730v.jpg
  • p1010735.jpg
  • regiina.jpg

Titutriinu Lastehoius töötava personali eesmärgiks on luua keskkond, kus lapse areng ja õppimine kulgeb märkamatult läbi eakohaste, meeldivate ja põnevate tegevuste. Sealhulgas matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms kaudu.
Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.


Lastega koos planeeritakse Titutriinu Lastehoius õppetegevusi, tehakse igapäevatoimetusi ja mitmekesiseid arendavaid tegevusi õppekava ja nädalaplaanide alusel.
Õppe- ja kasvatustegevused toimuvad 7 õppevaldkonnas:
mina ja keskkond,
keel ja kõne,
matemaatika,
kodused majapidamistööd,
kunst,
muusika,
liikumine.

Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest.
Last suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.
Õppe- ja kasvatustegevused pererühmas toimuvad kuuplaani ning nädalakava alusel, kus on sätestatud konkreetsed õpieesmärgid ning õppesisu erinevatele vanustele.
Nädalakava ning õppetemaatika on avatud lastevanematele tutvumiseks, ettepanekute tegemiseks ning koostööks.


2-3 aastaste laste puhul on põhitähelepanu all eneseteenindusoskused, koosmäng, peenmotoorika ja kõne areng, algatusvõime toetamine ning positiivse minapildi kujunemine.

 

MUUSIKATEGEVUSED  on meil 1 korda nädalas - teisipäeval. Muusikat teeb koos lastega juhataja Merike Angerjärv.

-Õpime laule ja muusikalisi mänge.

-Kuulame heliplaate, tutvume helide ja häältega meie ümber.

-Saadame oma laule rütmipillidega ja tunneme rõõmu muusikast.