Mäng ja õppimine

Lastehoiu õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, arvestades lastehoius käivate laste vajadusi ja eripära.

PÄEVAKAVA

08.00  laste vastuvõtt, individuaalne töö lastega, mäng
09.00 hommikusöök
09.30 hommikuring 
         planeeritud õppetegevused / vahelduvalt vabategevustega
         õuetegevused - jalutuskäigud, mängud, vaatlused
11.45 lõunasöök
12.15 muinasjutt, puhketund
15.00 äratus
15.30 õhtuoode
16.00-17.00 vabategevused toas ja õues, individuaalne töö lastega, suhtlemine lastevanematega

ARENGU-JA ÕPPEVALDKONNAD

Arengu-ja õppevaldkondadeks Titutriinus on:

  • mitmekülgne isiklik areng
  • keel, kõne, suhtlemine,
  • sotsiaalne areng
  • keha, meeled ja liikumine
  • loodus - õuesõpe – kogemuslik õppimine ja teadus
  • kultuur, esteetika ja kogukond

Vastavalt laste vanusele rühmas koostame nädalakavad ja jälgime valitud teemat läbi nädala.
Iganädalaselt tegeleme

  • kunsti/meisterdamise,
  • muusika/tantsimise
  • liikumise/joogaga.

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.
Lastega koos planeeritakse Titutriinu Lastehoius õppetegevusi, tehakse igapäevatoimetusi ja mitmekesiseid arendavaid tegevusi päeva- ja nädalakavade alusel.
Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest.
Last suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.
2-3 aastaste laste puhul on põhitähelepanu all eneseteenindusoskused, koosmäng, peenmotoorika ja kõne areng, algatusvõime toetamine ning positiivse minapildi kujunemine. 
Titutriinu Lastehoiu eesmärgiks on luua keskkond, kus lapse areng ja õppimine kulgeb märkamatult läbi eakohaste, meeldivate ja põnevate tegevuste.
Sealhulgas liikumise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise, laulu, joonistamise, tantsu jms kaudu.

Keskendume loodusele

Mängime ja katsetame vee ja tuulega. Kogume looduslikke materjale ja kasutame neid oma loometegevuses.
Kokkuvõttes oleme peaaegu iga ilmaga väljas ja tunnetame tuult, vihma, lund ja päikest. Oleme oma mänguväljakule istutanud maitsetaimi ja viljapuid, et lapsed saaksid koduaia maitseid tundma. Istutame ja hoolitseme ka kiiresti idanevate ja kasvavate taimede eest, et saaksime nädalast nädalasse taimede jõudsat arengut jälgida.Me jälgime looduse imesid. Korjame aastaaja ande, sööme söödavat ja meisterdame ülejäänust toredaid kunstiteoseid.

Keskendume laste kõnearengule

Titutriinus paneme suurt rõhku kõne arengule. Kõnel on tähtis osa lapse arengus.
Kõne arendamine Titutriinus on seotud igapäevatoimingute ja mänguga. Kaasame lapsi tegevustesse, lähtume nende huvidest ning paneme sõnad enda ja laste tegemistesse. Hoiame silma peal iga lapse järgmisel arenguetapil ning lisame uusi sõnu ja mõisteid.
Töötame fookussõnadega, sest lapsed õpivad uusi sõnu, kui nad neid sageli kuulevad. Nii lastehoius kui ka kodus. Keskendume samal perioodil kolmele olulisele sõnale (nt riided), millest igaühel on neli alamsõna (nt õuejope, saapad, müts ja aluspesu). Fookussõnu kuuleb laps sageli jutu, laulu, mängu ja lugemise kaudu.
Peame oluliseks igapäevast muinasjuttude lugemist, et arendada laste kuulamisoskust, fantaasiat ja eluväärtusi.

Enesega toimetulek ja motoorsed oskused

Titutriinu on koht, kus lastel tekib julgus, soov ja oskus elule vastu astuda.
Laste motoorseid oskusi ja liikumisnaudingut hindame lastehoius kõrgelt.
Motoorsed oskused on isikliku, keelelise, emotsionaalse ja sotsiaalse arengu oluline alus ning meie kõigi oskuste alustalad.
Igapäevaelus arendame pidevalt oma mõtteviisi, harjutame ja mängime, et arendada motoorseid oskusi. Tagame lastele head võimalused, et proovida kätt uutes väljakutsetes. Meie hoovialal on näiteks palju võimalusi, et läbi mängu keha motoorikat edasi arendada.
Hoolitseme selle eest, et lapsed oleksid iseseisvad. Kõik, mida lapsed saavad ise teha, peavad nad ise tegema. Siin teeme tihedat koostööd iga perega, et arendada iga last vastavalt lapse arengutasemele ja sobivale temole nii lastehoius kui kodus.